Ezoterikus adatbázis, ezoterikus kereső, ezoterikus névjegyzék, ezoterikus szolgáltatók, klubok, iskolák, szervezetek. Utoljára frissítve: 2005.11.07

   
 
Főoldal
Egyéni szolgáltatók
Klubok, iskolák
Cikkek, publikációk
Programok
Magunkról
Kapcsolat
Fórum
 
 
  A hagyomány, mint a javas út kiindulópontja
Dátum: 2005-11-26, Szerző: Javas Hagyományőrző Kör
"Az ármánytól meg lehet szabadítani a világot, ha az ember kiűzi a saját testéből, mert az ármány lakóhelye a földön a test. Ha tehát az emberi testben nem talál nyugalmat, kitakarodik a világból. De amíg akár a legkisebb démon is helyet talál magának az emberi testben, addig az ármány is itt marad a földön." (zoroasztriánus szöveg)

A jelen korszak embere sok szempontból szerencsétlen, viszont abból a szempontból szerencsés, hogy -bár hiányzik szemléletéből az a "szellemi komponens", amely által mindezt valósággá teheti-, hozzáférhet és megismerkedhet az egyetemes hagyomány számos irányzatával és tanításaival, találkozhat olyan szemléletmódokkal, amelyeket az emberiség legkorábbi gnosztikus bölcsei, megvilágosodottjai és mágusai tanítottak. Számos hagyomány-követő (tradicionális) tanító szerint a jelen kor embere olyan csökkent éberségű tudatállapotban van, hogy az ősi tanítások lényegét felfogni képtelen. Tudatossága az áldozati állatéhoz (pasu) hasonlatos, mert az élete teljességgel esetleges, hiányzik belőle a létezés tudatossága: sorának való alávetettsége miatt az elszabadult magasabb hatalmak játékszerévé vált, a fékevesztett erőknek, betegségeknek, öregségnek és a halálnak alávetett. Nem tudja, mi történik vele és körülötte. Megpróbál alkalmazkodni külső környezetéhez, a "nyájhoz", ez azonban nem védi meg semmitől. Az egyre gyorsuló történések sodrában fuldoklik, s ez a folyamat ájultan sodorja egyik állapotból a másikba, születésből a halálba (és halálból a születésbe), nem hagyva időt létének és lehetőségeinek megismerésére és átgondolására.
Ilyen körülmények között valóban nagy elszántság és elhatározás kell az eszméléshez, és további elszántság kell a megforduláshoz (metanoia, paravritti), az áradattal való szembeforduláshoz, azért, hogy az ébredő ember a hagyomány fonata segítségével visszaemelkedjen oda, ahonnan minden származik: az őskezdetbe, a boldogság kútforrásához, a felébredettségbe, a megvilágosodásba.
Tény, hogy a mai kor embere nem ebben az irányban keresi létproblémáinak megoldását. Innen középről, a Kárpát-medencéből jól látható: Keleten a hagyomány formális részének a mentési kísérlete zajlik, Nyugaton pedig -az ősi hagyomány elvesztésének eredményeképpen- a nihilizmusból és a pszichizmusból kreált új eszmék-, a test- és happykultúrák indultak hódító útjukra.
Ugyanakkor a világban elindult egy olyan folyamat is, amely - a modern civilizáció fejlődési irányának helyességébe vetett hit tarthatatlanságát belátva, valamint a felszínre került hagyomány különböző irányzatait egységes egésznek tekintve - éppen a végletekig való alávetettség felismerése által vezérelve az eszmélés irányába mozdítja az embert és az "emberiséget".
Bármennyire is felszínre kerültek a hagyomány tanításai, ma már a hagyományt (traditio, paradoszisz, parampará, qabbala, stb.) át- meg átszövi az álhagyomány (pseudotraditio), összegezve az ellentradíció (antitraditio) különvöző formái. Tévedés lenne azonban azt gondolni, hogy a hagyomány ellen működő erők tudatos erők. Tudatos ellenerő: ez teljes fogalomzavar, éppen úgy, ahogy tudatos nemtudásról, vagy tudatos nemlátásról beszélni is az. Szókratész szavaival: "Senki sem tudatosan gonosz, mert e két fogalom nem tűri egymást. Hanem a gonoszok nemtudásuk miatt azok, a jónak nem ismerése miatt" Ezen okoknál fogva egy eszmélő embernek a hagyomány tanításait kell létszemléletének középpontjába állítania, saját létszemléletét kell megváltoztatnia és megfordítania a hagyomány tanításainak és tantételeinek megismerésével és segítségével. Ez jelenti a visszatérés folyamatának a megalapozását, az út kezdetét, a megfordulás feltételét.
A javasok a stúdiumot, az egyéni, a nemzeti és az ősi, egyetemes hagyomány tanulmányozását, a Tan ismeretét tekintik alapnak, mert ez az, amely minden további megismerési folyamatnak a generátora. Ennek eredményeképpen tudjuk felszámolni mindazokat a téves képzeteket és álbiztonságot adó nézeteket, amelyek a testet és a világot, az érzékszervek tárgyait olyan önmagukban valóságos dolgok összességének tekintik, amire rá lehet építeni az életet, s amely az erre lekorlátozódott tudat számára biztonságos hordozóként szolgál. Ez a hordozó azonban alá van vetve az időnek és a változások folyamatainak, s így az ezekben önmagát átélő tudat is alá van vetve ezeknek. A visszaemlékezés folyamata éppen ezért arra irányul, hogy a tudat ezt a durva és időbe vetett hordozót meghaladva egyre szubtilisabb szinteken keresztül visszajusson abba az ősi és uralmi állapotba, melyet a hagyomány a létezés legvégső céljának tekint.
A javas út - hagyományra épülő - energia-tana szerint a világ, a test az érzékszervei és minden jelenség -lényegét tekintve- folytonosan áramló és változó "történések" összessége, energia-halmazok, melyek megfigyelhetőek, megismerhetőek, irányíthatók és uralhatók. Nincs semmilyen önmagában való entitás, amely a világ vagy a test megváltoztathatatlan "anyagát" adná, vagy amelyből ezek felépülhetnének. A világ és a test olyan csökkent éberségű tudatállapot, amelyben a tudat lekorlátozódik az érzékszervi tapasztalásra, s amelyben az uralom alól elszabadult energiák (tudatfolyamatok) egyre gyorsuló örvénylése a tudat "ájulását" eredményezi a periférikus testi létezésre lekorlátozódva ezzel.
A testiséget alkotó energiák áramlásának megfigyelése lényegileg a tudatfolyamatok megfigyelését jelenti, mert a testi folyamatok és a tudati-lelki folyamatok között teljes megfelelés és összetartozás áll fenn. Ám a durva-fizikai tapasztaláshoz szokott szemlélet csak fokozatosan képes az egyre szubtilisabb állapotok irányába fordulni, csak fokozatosan képes az ember az érzékszervi tapasztalástól a belső folyamatokon (a lelki és szellemi szintek) szubtilis állapotaiba emelkedni. Éppen ezért az első lépés a testi meghatározottságok felszámolása az energetikai folyamatok megismerése és irányítása által, azért, hogy a tudat (lélek) a benne megnyilatkozó szellem erejével legyőzze azokat a kimozdító erőket, amelyek a test és az anyagi világ tudattól független képzetét fenntartják.
A tanulmányokkal megalapozott és a gyakorlatra épülő út első állomása tehát a testi folyamatok megismerése és irányítása. Ebbe a körbe tartozik a test egészségének elérése, az örvénylő energiaáramlások megfékezése és az energiák közötti egyensúly helyreállítása.
A világ és a test egyazon törvény szerint működik, a világ jelenségei az emberi testben lezajló folyamatok, testi-lelki jelenségek analógiái. A világban működő ármány a testi folyamatok nem tudatos, a tudatosság fénye által nem átvilágított állapota. Az ármány saját nemtudásunk gyümölcse, az árnyékerő, ahová nem ér el a tudatosságunk fénye. Nem lehet tehát beszélni egy olyan sötét ellenerőről, egy olyan objektíve létező gonosz hatalomról, amely tudatosan a hagyomány szellemiségének elpusztítására tör. Annál inkább lehet azonban beszélni saját testi és tudati tisztátalanságaikról, csökkent tudati éberségünkről, amelyet ha megszüntetünk, nemcsak a testünk változik egészségessé, hanem az ármány is megszűnik munkálkodni a világban.
Éppen a hagyomány szelleme kívánja meg azt, hogy a javasok ne a "modern világ" ellen lázadva kíséreljék meg helyreállítani az ősi, belső uralmi állapotot, ne a társadalmi vagy politikai területen próbálják meg a hagyomány tanításait életre kelteni, hanem a belső tudati folyamatok éberré és tudatossá tételén keresztül. A hagyomány a befelé való túlemelkedésben (immanens transzcendencia) válik feléleszthetővé, a "szellem időfeletti jelenléte" a testi lelki-tudati folyamatok tudatosítása által válhat megélhetővé és elérhetővé. Éppen az érzékszervi tapasztaláson túlmutató hagyomány (metafizikai tradícionalitás) jegyében kell mindezt kiindulópontként tudatosítani. Nincs a szellemi úton nagyobb akadályozó tényező a naiv realista szemléletnél. Ennek száműzése meg kell, hogy előzze a testi folyamatok megismerését és kontrollálását, ahogy ez utóbbi megelőzi a tudatfolyamatok megismerését és kontrollálását, ahogy ez utóbbi megelőzi a tudatfolyamatok közvetlen igázásának gyakorlatait. Ezért kapott olyan nagy hangsúlyt a javas úton a javasgyógyászat, amely a tudatfolyamatokkal analóg testi folyamatok egyensúlyának megvalósítására épül és azért, hogy az önnön erőit uralni törekvő ember végleges győzelmet arathasson a világban munkáló ármány felett.

 küldés emailben
 nyomtatás

« vissza az előző oldalra